پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

 اهداف استراتژیک شرکت

اهداف استراتژيك، اهدافي هستند كه عصاره نتايج كليه فعاليت هاي سازمان را بصورت كيفي و با تاكيد بر دراز مدت بودن (افق 20 ساله) بيان مي كنند و بر آن اساس مي توان اهداف ميان مدت و استراتژيهاي لازم را جهت حصول به آن اهداف تعيين كرد. به بيان ديگر در رابطه با اهداف استراتژيك مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه« تمام فعاليت ها و ماموريت اين سازمان براي دستيابي به چه نتايجي است ؟»
با عنايت به مراتب فوق ، اهداف استراتژيك سازمان را مي توان به شرح زير ارائه كرد:

1-       رقابت پذير شدن صنايع كوچك (لايه بنگاههاي صنعتي)
2-    سامان يافتن بسترسازي ، تسهيل ، پشتيباني و حمايتهاي حقوقي و قانوني از صنايع كوچك (بهبود فضاي كسب و كار صنايع كوچك در لايه ملي)
3-       استقرار سازماني پويا ، دانش مدار و چابك (لايه سازماني)

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان