پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

*****دور اول*****

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

1-اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال از محل اعتبارات شهركهاي فناوري صنایع کوچک براي تجهيز شهرك فناوري الكترونيك وصنایع غذایی ارومیه در سال 1385 توسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران

1- اجراي برج خدمات فنآوري بلوك مياني داراي 100% پيشرفت فيزيكي و فعال مي باشد كه در صورت تامين اعتبار كافي روند اجرائی پروژه با ژوئنهای کناری هماهنگ و نسبت به تکمیل نهایی ساختمان اقدام خواهد شد.

2- احداث منبع بتني 500 مترمكعبي به پيمان واگذار و با 100% پيشرفت فيزيكي ميباشد

3- ساماندهي مسيل عبوري از داخل عرصه شهرك فناوري و اجراي كانال بتني به پيمان واگذار شده است با100% پيشرفت فيزيكي

4-اجراي خيابان كشي ، جدول گذاري و آسفالت قسمتی از زون 1 اجرائي به پيمان واگذار شده است با 100% پيشرفت فيزيكي

5- طراحي خط انتقال و ايستگاه پمپاژ آب با پيشرفت فيزيكي 100%

6- برگزاري مناقصه اجراي خط انتقال و انتخاب پيمانكار و خريد لوله و اتصالاتتوسط شركت انجام گرديده و اجراي خط انتقال آب شهرك مذكور كه100% پيشرفت فيزيكي دارد.

7- تامین برق ساختمان برج خدمات مهندسی با پیشرفت 100%

8- اجري شبكه توزيع آب و شبكه آبياري فضاي سبز با پيشرفت فيزيكي 100%.

12- اجراي كانال بتني با پيشرفت فيزيكي 100%

13-طراحي شبكه 20 كيلو ولت و روشنائي با پيشرفت فيزيكي 100% .

شايان ذكر است كليه اقدامات لازم براساس اعتبار پيش بيني شده موضوع اين مصوبه بطور كامل انجام يافته و داراي پيشرفت 100 درصد مي باشد

مبلغ تخصيص يافته :15 ميليارد ريال منابع ملي در سال 1385-----تخصيص :100% كليه اعتبارات تخصيصي در سال مالي 85- 86 جذب گرديده است.

*تاريخ آغاز عمليات عمرانی: سال 1385 بوده

اعتبار مورد نیاز برای 32 هکتار: 300 میلیارد ریال

کل اعتبار هزینه شده: 86میلیارد ریال

 

1385

 

1-تکمیل ساختمان فناوری: 1390

2-تکمیل زیرساختها: 1390

1-تکمیل ساختمان فناوری:99.5%

2-تکمیل زیرساختها: 65%


 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

2- تامين 50 درصد اعتبار مورد نيازایجاد تصفيه خانه هاي فاضلاب شهركهاي صنعتي شماره 1 و 2 اروميه از محل طرح ملی مربوط در سال 1385توسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران

1-اتمام مطالعات و طراحي توسط مشاور

2- قرارداد اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي شماره 2 اروميه پروژه داراي100% پيشرفت فيزيكي مي باشد. ویک سال بهره برداری آزمایشی تصفیه خانه نیز انجام یافته است.

3- پروژه تصفيه خانه شهرك صنعتي شماره 1 اروميه پس از انجام مناقصه مجدد 98 درصد پيشرفت فيزيكي در حال بهره برداری است.

شايان ذكر است كليه اقدامات لازم براساس اعتبار پيش بيني شده موضوع اين مصوبه بطور كامل انجام يافته و داراي پيشرفت 100 درصد مي باشد

مبلغ : 10500 میلیون ریال اعتبار مصوب مجموعا از منابع داخلي و ملي – (50 درصد اعتبار) سهم منابع ملي كلا تخصيص و هزينه گرديده است و 110 ميليون ريال از منابع داخلي شركت در سال مالي 85 هزينه گرديده است .

 

 

 

 

1384

 

 

تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اروميه1: 1390

تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اروميه2: 1389

 

 

 

 

1-احداث تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اورميه يك(اجرای مدول 1):100%

2- احداث تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي اورميه دو(اجرای مدول 1):100%

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

3- اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال برای کمک به زير ساختهاي شهركهاي صنعتي در مناطق کمترتوسعه یافته استان در سال1385 از محل رديف 503805 توسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران

انجام عمليات تكميلي پروژه هاي آماده سازي زمين ، احداث شبكه برق ، شبكه آب ، جدولگذاري ، شبكه فاضلاب شبكه گاز و مجوز انشعاب آب

شايان ذكر است كليه اقدامات لازم براساس اعتبار پيش بيني شده موضوع اين مصوبه بطور كامل انجام يافته و داراي پيشرفت 100 درصد مي باشد

اعتبار مصوب در سال 1385 واريزي :60% معادل 3600 ميليون ريال گرديده است

اشنويه 350 - شاهيندژ 1600 – سردشت 1300 – تكاب 650 – چالدران 2100: مجموع 6000 ميليون ريال

*از سال 75 آغاز و كماكان در حال تكميل است.

 

 

 

 

1- اشنويه:1383

2-شاهيندژ:1375

3- سردشت:1375

4- تكاب:1375

5-چالدران:1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1392

 

 

 

 

 

1- اشنويه:85%

2-شاهيندژ: 80%

3- سردشت: 95%

4- تكاب:85%

5-چالدران: 45%

 

 

 


 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

4- انجام مطالعه تهیه طرح امکان سنجی ايجاد سه شهرك صنعتي در شهرهاي ماكو ، شوط و پلدشت وارائه نتیجه به هیئت وزیران توسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران

موضوع ضرورت و امكان سنجي احداث شهركهاي صنعتي ماكو2 ، شوط و پلدشت در چهل و سومين جلسه هيات مديره سازمان صنايع كوچك مطرح و به تصويب رسيده است . و براساس مصوبه 38849ت/398337 ه مورخ 13/03/87 احداث شهركهاي فوق الذكر به تصويب هيات دولت رسيدكه طي نامه شماره 16693/50مورخ 12/08/87 سازمان متبوع به اين شركت ابلاغ گرديده است

-براي انجام مطالعات لازمه بصورت جداگانه براي شهركهاي صنعتي ماكو2 ، شوط و پلدشت با مهندسين مشاور طرح سبز انديشه تبريز سه قرارداد هر كدام به مبلغ 95000000 ريال مجموعا 285000000 ريال منعقد گرديده است.

-عملیات طراحی شهرکهای مذکوربامهندسین مشاورسیمای نقش شهردرحال اجرااست وفازیک به اتمام رسیده ودرسازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران تصويب گرديده است و 40%مطالعات فاز2 انجام و به تصویب رسیده است. (با توجه به آغاز عملیات اجرایی، طراحی فاز2 به اتمام نرسیده است)

عملیات اجرای شهرکهای صنعتی ماکو2 و شوط با انتخاب پیمانکار وارد فاز اجرایی گردیده است.

 

1387

 

1389

100%

 

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

5- طراحي و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهركهاي صنعتي مياندوآب و خوي ازمحل طرح ملی مربوط در سال 1386توسط سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران

 

 

 

  1. قرارداد مطالعات فاز اول و دوم طراحي توسط مشاوران منتخب اقدام و مشاوران ضمن ارائه طرح هاي پيشنهادي مدارك و نقشه هاي اجرائي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي مياندوآب توسط سازمان تائيد و مطالعات فاز 2 پروژه داراي 100% پيشرفت بوده و تهيه نقشه و مدارك تصفيه خانه شهرك صنعتي خوي توسط مشاور ذيربط به اتمام رسيده و داراي 100% پيشرفت فيزيكي مي باشد و توسط سازمان متبوع تائيد گرديده است.
  2. براساس اعتبارات تخصيصي صرفا قرارداد در يك مدول منعقد گرديده و اقدامات اجرائي شروع و ادامه عمليات مستلزم تامين اعتباري بالغ بر 8 ميليارد ريال براي اجراي مدولهاي اول فاز موجود شهرك ها اعلام نیاز گردید.
  3. طي مناقصه انجامي , پيمانكاران دو پروژه انتخاب و كارگاه تجهيز و دپوي مصالح انجام گرديده است

*پيش بيني مي گرددبراي اجراي مدول دوم تصفيه خانه هاي فاضلاب اين دو شهرك مبلغي بالغ بر 30 ميليارد ريال موردنياز خواهد بود.

شايان ذكر است كليه اقدامات لازم براساس اعتبار پيش بيني شده موضوع اين مصوبه بطور كامل انجام يافته و داراي پيشرفت 100 درصد مي باشد

به دليل عدم تخصيص اعتبار در سال 1386 اقدامات از سال مالي 86 – 87 آغاز و كماكان دردست اجرا مي باشد .

 

 

 

1386

 

 

 

 

 

 

 

 

1390

 

 

 

 

1.طراحي و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي مياندوآب: (طراحی: 100% واجرای مدول 1: 92%)

2.طراحي و اجراي تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي خوي:(طراحی: 100% واجرای مدول 1: 100%)

 


 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

6-تغيير نام شهرك فناوري الكترونيك ارومیه به شهرک فناوری الكترونيك و صنايع غذايي

تغيير نام شهرك فنآوري الكترونيك به شهرك فنآوري الكترونيك و صنايع غذائي مورد تصويب و در حال حاضر از اين نام استفاده مي گردد.

 

1385

 

1385

100

 

 

 

*****دور دوم*****

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

1- تكميل شهرك فناوري استان در سالهاي 1388 و 1389(شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران)

1- اجراي برج خدمات فنآوري بلوك مياني داراي 100% پيشرفت فيزيكي و فعال مي باشد كه در صورت تامين اعتبار كافي روند اجرائی پروژه با ژوئنهای کناری هماهنگ و نسبت به تکمیل نهایی ساختمان اقدام خواهد شد.

2- احداث منبع بتني 500 مترمكعبي به پيمان واگذار و با 100% پيشرفت فيزيكي ميباشد

3- ساماندهي مسيل عبوري از داخل عرصه شهرك فناوري و اجراي كانال بتني به پيمان واگذار شده است با100% پيشرفت فيزيكي

4-اجراي خيابان كشي ، جدول گذاري و آسفالت قسمتی از زون 1 اجرائي به پيمان واگذار شده است با 100% پيشرفت فيزيكي

5- طراحي خط انتقال و ايستگاه پمپاژ آب با پيشرفت فيزيكي 100%

6- برگزاري مناقصه اجراي خط انتقال و انتخاب پيمانكار و خريد لوله و اتصالاتتوسط شركت انجام گرديده و اجراي خط انتقال آب شهرك مذكور كه100% پيشرفت فيزيكي دارد.

7- تامین برق ساختمان برج خدمات مهندسی با پیشرفت 100%

8- اجري شبكه توزيع آب و شبكه آبياري فضاي سبز با پيشرفت فيزيكي 100%.

12- اجراي كانال بتني با پيشرفت فيزيكي 100%

13-طراحي شبكه 20 كيلو ولت و روشنائي با پيشرفت فيزيكي 100% .

شايان ذكر است كليه اقدامات لازم براساس اعتبار پيش بيني شده موضوع اين مصوبه بطور كامل انجام يافته و داراي پيشرفت 100 درصد مي باشد

مبلغ تخصيص يافته :15 ميليارد ريال منابع ملي در سال 1385-----تخصيص :100% كليه اعتبارات تخصيصي در سال مالي 85- 86 جذب گرديده است.

*تاريخ آغاز عمليات عمرانی: سال 1385 بوده

اعتبار مورد نیاز برای 32 هکتار: 100 میلیارد ریال

کل اعتبار هزینه شده: 86 میلیارد ریال

 

 

1-تكميل ساختمان فنآوري :1388

2-تكميل زيرساختها:1387

 

1-تكميل ساختمان فنآوري: 1390

2-تكميل زيرساختها:1390

1-تكميل ساختمان فنآوري :99.5 %

2-تكميل زيرساختها: 65%


 

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

2-تامين اعتبار تكميل تصفيه خانه هاي شهركهاي صنعتي اروميه 1 و 3 تاپايان سال 1388 از محل منابع ملي شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و استان به نسبت مساوي و تكميل فاضلاب شهركهاي صنعتي مياندوآب و خوي توسط شركت ياد شده

شبكه فاضلاب شهرك صنعتي خوي در فاز عملياتي 55 هكتار بطور كامل انجام يافته و مابقي با توجه به اعطاي اعتبارات عمراني در حال انجام است . شبكه فاضلاب شهرك صنعتي مياندوآب داراي 95 درصد پيشرفت فيزيكي مي باشد.

اعتبار مصوب در سال مالي1387 براي تكميل تصفيه خانه هاي شهركهاي صنعتي اروميه 1 و 3 به ميزان 5000 ميليون ريال مي باشد اين در حالي است كه اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين دوتصفيه خانه 50 ميليارد ريال مي باشد.) اين اعتبار در سال1388 و سالهای بعدی از سوي استانداري پادار نشده است )

و براساس اعتبار اعطائي از طريق منابع سازمان ويا استاني پيشرفت فيزيكي 100درصد مي باشد

جهت اجرای شبکه فاضلاب قسمتی از توسعه شهرک صنعتی خوی عقد قرارداد گردیده است پروژه دارای پیشرفت 100% میباشد.

استانی:

سال 89:

اورميه يك :2500 م.ر – اورميه 3 :2500 م.ر – خوی، میاندوآب : صفر

سال 90 :

اورميه يك ، اورميه 3،خوی، میاندوآب : صفر

سال 91:

میاندوآب : 1000 م.ر- اورميه يك ، اورميه 3،خوی،: صفر

ملی

سال 89:

اورميه يك :1750 م.ر – اورميه 3 :4800 م.ر – خوی:1700 م.ر- میاندوآب : 220 م.ر

سال 90:

اورميه يك :2500 م.ر – اورميه 3 :2000 م.ر – خوی:2000 م.ر- میاندوآب : 2460 م.ر

سال 91:

خوی:405.2 م.ر - اورميه يك ، اورميه 3، میاندوآب : صفر

داخلی:

ازمحل منابع داخلي شركت تا سال 1392 جهت تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي خوي مبلغ 5757 –مياندوآب: 4350 - ارومیه 1: 4589- ارومیه 3: 1336 میلیون ریال هزینه گردید.

 

تصفیه خانه فاضلاب اورميه1: 87

تصفیه خانه فاضلاب اروميه3: 87

شبکه فاضلاب مياندواب:86

شبکه فاضلاب خوي:86

 

 

تصفیه خانه فاضلاب اورميه1: 90

تصفیه خانه فاضلاب اروميه 3:90

شبکه فاضلاب مياندواب:90

شبکه فاضلاب خوي:90

 

تصفیه خانه فاضلاب اورميه1(مدول1): 100%

تصفیه خانه فاضلاب اروميه3 (مدول1): 84%(سیویل- الکترومکانیکال 0/0%)

شبکه فاضلاب مياندواب:95%

شبکه فاضلاب خوي:100%

 

 

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

3- طراحي ،مطالعه و ايجاد تصفيه خانه هاي سلماس ، مهاباد و ماكو تا پايان سال 1389 از محل منابع ملي شركت ياد شده و استان به نسبت مساوي

اقدامات لازم درخصوص عقد قرارداد با مشاور ذيصلاح جهت انجام مطالعات مباني تصفيه خانه به عمل آمده و مطالعات فاز يك به اتمام رسيده است .اسناد انتخاب پیمانکار برای تصفیه خانه شهرک صنعتی مهاباد نيز منتشرشده است وپیمانکار انتخاب گردیده وتجهیزکارگاه نموده است وعملیات درحال اجرا است.

پيش بيني ميگردد اعتبار مورد نياز اجراي طرح رقمي بالغ بر 60 ميليارد ريال گردد.

 

استانی:

سال 89:

سلماس :1000 م.ر – ماکو :1487.5 م.ر – مهاباد : 2750 م.ر

سال 90 :

سلماس :4500 م.ر – ماکو :4992 م.ر – مهاباد : 1500 م.ر

سال 91:

سلماس ، ماکو ،مهاباد،: صفر

 

ملی:

سال 89:

سلماس :500 م.ر – ماکو :1000 م.ر – مهاباد : 1000 م.ر

سال 90 :

سلماس :1000 م.ر – ماکو :1000 م.ر – مهاباد : 2000 م.ر

سال 91:

سلماس: 300 م.ر- ماکو: 300 م.ر مهاباد،: 300 م.ر

داخلی:

ازمحل منابع داخلی شرکت تا سال 1391 تاکنون برای سلماس: 1406 م.ر- مهاباد: 1520 م.ر- ماکو 1688 م.ر

 

 

سلماس:89

مهاباد:89

ماكو:89

 

سلماس:90

مهاباد:90

ماكو:90

سلماس:(طراحی: 100% و اجرا:98%)

مهاباد:(طراحی:100%و اجرای مدول1 :90%)

ماكو:(طراحی:100%و اجرا: 90%)

 


 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

4-تامين منابع مالي جهت ايجاد زيرساختهاي آب و برق تا ورودي شهركهاي صنعتي و قطبهاي صنعتي غير شهركها از محل اعتبارات وزارت نيرو ، استان و بودجه عمومي در سال 1388 به نسبت مساوي

با توجه به اینکه براساس این مصوبه مقرر بود دستگاه های خدمات رسان (وزارت نیرو- آب و برق) اقدامات لازم را در خصوص تامین زیرساختها براساس این مصوبه در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان بالاخص شهرک صنعتی ارومیه3، نمایند اما تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی این دستگاه ها درخصوص عملیاتی نمودن این مصوبه تاکنون صورت نپذیرفته است. خط انتقال آب از نوشين شهر به شهرك صنعتي انجام و آب به ميزان 10 ليتر بر ثانيه صورت پذيرفته است. در اين ارتباط رايزني لازم با شركت برق آذربايجان و شركت توزيع برق استان طي جلسه اي با حضور نماينده استانداري صورت گرفت و درخواستهاي كتبي جهت تعيين مقادير هزينه و اعتبار مورد نياز براي برق رساني به همراه احصا هزينه انجام يافته در سنوات گذشته بالاخص در مورد شهرك صنعتي اروميه 3 به شركت هاي فوق الذكر ارسال و پيگيري هاي لازم بعمل مي آيد. كه تاكنون مقادير تخصيصي مشخص و ابلاغ نشده است. برابر اعلام شركت برق آذربايجان اعتبار مورد نياز براي احداث هريك از پستهاي 132 كيلو ولت (مجموعا 3 پست براي شهرك صنعتي اروميه 3پيش بيني شده است) 63000ميليون ريال است که پیش بینی میگردد این رقم به بیش از 500 میلیارد ریال افزایش یابد (قابل استعلام از برق منطقه ای) در این راستا این شرکت اقدام به واگذاری و رزرو 15 هکتار از اراضی ان شهرک برای احداث پستهای 132 و 230 به آن شرکت نموده است.

ضمنا اعتبار مورد نياز براي اجراي خط انتقال آب شهرك صنعتي اروميه3 مبلغ 150 ميليارد ريال است. شایان ذکر است درخصوص تامین آب و برق سایر شهرکها و نواحی قدیم و جدید استان عمدتاٌ از منابع استانی و داخلی استفاده گردیده است.

 

برق:1369

آب:1368

 

برق:1390

آب:1392

20%

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

5-مطالعه ايجاد شهرك صنعتي كاني در خوي

کلیه اقدامات انجام و پس از اخذ مصوبه هیات مدیره محترم سازمان در سال 1392 ایجاد شهرک صنعتی کانی به شرکت ابلاغ گردید

 

1388

 

1390

100%


 

 

*****دور سوم*****

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

1-اختصاص مبلغ 100ميلياردريال براي تكميل وايجاد زيرساخت هاي شهرك ها ونواحي صنعتي استان در سال 1389

با توجه به مستمر بودن پروژه ها بطور معمول هر ساله در حال انجام مي باشد اما اعتباري از اين منبع جهت سرعت بخشيدن در روند شهركسازي از اعتبارات وزارت صنايع و معادن تاكنون تخصيص نيافته است.

اعتبار ملی استانی شده وزارت صنایع ومعادن ابلاغ نشده است و موضوع طي نامه5264 و 5867 مورخ 26/04/89 و 03/05/89 از معاونت برنامه ريزي سازمان متبوع پيگيري گرديده است.

 

1369

 

مستمر

با توجه به توسعه شهركها در فازهاي قبلي در حدود 85%موجودبه اجرا رسیده است.(به جز شهركها و نواحي جديد)

 

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

2- تكميل تصفيه خانه هاوفاضلاب شهركهاي صنعتي اروميه(1)،(2)،(3)،خوي ومياندوآب درسال 1389

درحال حاضر هر 5تصفیه خانه در حال اجرااست ودارای پیشرفت مناسب مي باشد ( براساس مصوبات دور اول و دوم ) اما ادامه اين روند منوط به اعطاي اعتبارات موضوع اين مصوبه مي باشد.

استانی:

سال 89:

اورميه يك :2500 م.ر –اورميه 3 :2500 م.ر – ارومیه 2، خوی، میاندوآب : صفر

سال 90 :

اورميه يك ، ارومیه 2، اورميه 3،خوی، میاندوآب : صفر

سال 91:

میاندوآب : 1000 م.ر- اورميه يك ، ارومیه 2، اورميه 3،خوی،: صفر

سال 92: صفر

سال 93:

ارومیه3: 8793 م.ر

ملی

سال 89:

اورميه يك :1750 م.ر – اورميه 3 :4800 م.ر – خوی:1700 م.ر- میاندوآب : 220 م.ر- ارومیه 2:صفر

سال 90:

اورميه يك :2500 م.ر – اورميه 3 :2000 م.ر – خوی:2000 م.ر- میاندوآب : 2460 م.ر- ارومیه 2:صفر

سال 91:

خوی:405.2 م.ر - اورميه يك ، اورميه 3، - ارومیه 2، میاندوآب : صفر

سال 92: صفر

سال 93:

ارومیه3: 700 م.ر

داخلی:

ازمحل منابع داخلي شركت تا کنون جهت تكميل تصفيه خانه فاضلاب شهرك هاي صنعتي خوي مبلغ 8260 –مياندوآب: 4350 - ارومیه 1: 4589- ارومیه 2: 12400- ارومیه 3: 1411 میلیون ریال هزینه گردید.

 

اروميه1: 1384

اروميه2: 1386

اروميه3: 1387

خوي:1388

مياندواب:1388

 

اروميه1: 1390

اروميه2: 1389

اروميه3: 1390

خوي:1390

مياندوآب:1390

1- اجرای مدول 1 برای تصفیه خانه فاضلاب ارومیه 1 :100%

2- اجرای مدول 1 برای تصفیه خانه فاضلاب ارومیه 2 :100%

3- اجرای مدول 1 برای تصفیه خانه فاضلاب ارومیه 3 :84% (سیویل ) الکترومکانیکال (0/0%)

4- اجرای مدول 1 برای تصفیه خانه فاضلاب خوی :100%

5- اجرای مدول 1 برای تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب: 92%

 

 


 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

3- احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی سلماس،مهاباد وماکو امحل اعتبارات سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران واستان به نسبت مساوی طی سال های 89،90

محل های موردنظرجهت احداث تصفیه خانه های ماکو،سلماس ومهاباد مشخص شدو درخصوص تصفیه خانه شهرک مهاباد هم اسناد منتشر شده است.و پیمانکارانتخاب گردیده است.در خصوص ماکو آزمایشات ژئوتکنیک نیزانجام یافته است و زمین مورد نظر تحویل پیمانکار گردیده است.

استانی:

سال 89:

سلماس :1000 م.ر – ماکو :1487.5 م.ر – مهاباد : 2750 م.ر

سال 90 :

سلماس :4500 م.ر – ماکو :4992 م.ر – مهاباد : 1500 م.ر

سال 91:

سلماس ، ماکو ،مهاباد،: صفر

سال 92 و سال 93 : صفر

ملی:

سال 89:

سلماس :500 م.ر – ماکو :1000 م.ر – مهاباد : 1000 م.ر

سال 90 :

سلماس :1000 م.ر – ماکو :1000 م.ر – مهاباد : 2000 م.ر

سال 91:

سلماس: 300 م.ر- ماکو: 300 م.ر مهاباد،: 300 م.ر

سال 92:

سلماس: 3000 م.ر- ماکو: 2950 م.ر- مهاباد: 750 م.ر

سال 93:

سلماس: 1159 م.ر- ماکو: 1609 م.ر- مهاباد: صفر

داخلی:

ازمحل منابع داخلی شرکت تاکنون برای سلماس: 1406 م.ر- مهاباد: 1520 م.ر- ماکو 1688 م.ر

 

 

1389

 

1390

سلماس:(طراحی: 100% و اجرا: 98%)

مهاباد:(طراحی:100%و اجرای مدول1 :90%)

ماكو:(طراحی:100%و اجرا: 90%)

 

 

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

4- تکمیل وتوسعه خوشه های صنعتی سنگ،فرآورده های میوه های باغی وعرقیات گیاهی طی سال های 1389و1390

- خوشه عرقيات گياهي ونقل وبيد مشك: پروانه بهره برداری این خوشه صادر شده است

 

- خوشه سنگ: در حال حاضر خوشه مطالعات شناختي را پايان داده است ودر مرحله پياده سازي است بدليل نياز به ترميم قرارداد وافزايش زمان اجراي پروژه،قرارداد جدید به 130 ميليون تومان افزايش یافت. مبلغ پرداختی نزدیک به 30 میلیون تومان پیشرفت فیزیکی این خوشه در مرحله پیاده سازی قرار دارد آموزش برای 50 نفر BDS و تور ترکیه جهت انتقال تکنولوژی و صادرات مشترک با کردستان عراق صورت پذیرفته است

-خوشه آبمیوه و کنستانتره: بدليل افزايش حوزه كاري پروژه به فرآوري محصولات باغي با رويكرد سيب وانگور رقم قرارداد 164ميليون تومان خواهد بود وبنا به نياز به ترميم قرارداد، قرارداد جدید منعقد شد. مبلغ قرارداد85 مبلغ قرارداد ميليون تومان ، مبلغ پرداختی نزدیک به 25 میلیون، پیشرفت فیزیکی این خوشه در مرحله اتمام مطالعات شناختی قرار دارد

 

1386

 

 

1391

 

میوه های باغی: 24% (قرارداد جدید)

خوشه سنگ: 65 %

(قرارداد جدید)

خوشه عرقیات 100%

 

 

*****دور چهارم*****

متن مصوبات:

اقدامات انجام شده:

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

ماه

سال

ماه

سال

1-مطالعه و ایجاد شهرگ صنعتی پتروشیمی در میاندوآب

با توجه به ابلاغ موضوع طی نامه شماره 10465/90 مورخ 29/4/92 از طرف سازمان متبوع،

اقدامات لازم و ضروری مکان یابی با فرمانداری شهرستان و دستگاه های خدمات رسان در حال انجام می باشد

 

1392

 

1395

 

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان