پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

وظایف شرکت

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

الف - احداث شهركهاي صنعتي در  استان   آذربایجان غربی  و نيز ايجاد امكانات زير بنائي در شهركها

ب - تملك زمين بر اساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به متقاضيان

ج - تامين خدمات عمومي شهركهاي صنعتي از قبيل آب ، برق ،تلفن ، فاضلاب ، ايجاد راههاي فرعي و اصلي

احداث واحد صنعتيو ساختمانهاي عمومي

د: انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی دراستفاده مطلوب از امکانات ، شهرکهای صنعتی را در یک روندخودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

در راستاي اهداف ياد شده نيز سياستهاي زير را دنبال مي كند:

- ايجاد مراكز خدمات فناوري و كسب وكار با تاكيد در درون شهرك هاي صنعتي كه بخش زيادي از واحدهاي صنعتي در آنها مستقر شده اند.

- كمك جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره هاي مختلف مديريتي، مالي، مشاوره حقوقي و..

- ساماندهي صنايع كوچك در قالب خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريهاي فرعي و ...

- ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت كاهش مشكلات توثيق واحدهاي كوچك (هم اكنون اين صندوق تشكيل شده است)

- حمايت هاي لازم جهت رفع مشكلات نقدينگي صنايع كوچك و بررسي و تصويب قوانين لازم مانند طرح كمك به اعتبارات طرحهاي زود بازده و كارآفرين

- توسعه زير ساخت هاي مورد نياز به ويژه شهرك ها و نواحي صنعتي و تامين امكانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و ...

- كمك به ايجاد محيط مناسب جهت فعاليت هاي صنايع كوچك براي محيط رقابتي سالم و رشد پوياي آنها

 

گستره فعاليت شركت : کل استان آذربایجان غربی

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان