پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

وظایف شرکت

موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه :

الف - احداث شهركهاي صنعتي در  استان   آذربایجان غربی  و نيز ايجاد امكانات زير بنائي در شهركها

ب - تملك زمين بر اساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به متقاضيان

ج - تامين خدمات عمومي شهركهاي صنعتي از قبيل آب ، برق ،تلفن ، فاضلاب ، ايجاد راههاي فرعي و اصلي

احداث واحد صنعتيو ساختمانهاي عمومي

د: انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی دراستفاده مطلوب از امکانات ، شهرکهای صنعتی را در یک روندخودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

در راستاي اهداف ياد شده نيز سياستهاي زير را دنبال مي كند:

- ايجاد مراكز خدمات فناوري و كسب وكار با تاكيد در درون شهرك هاي صنعتي كه بخش زيادي از واحدهاي صنعتي در آنها مستقر شده اند.

- كمك جهت توسعه و ارتقاء آموزش دوره هاي مختلف مديريتي، مالي، مشاوره حقوقي و..

- ساماندهي صنايع كوچك در قالب خوشه هاي صنعتي و پيمانكاريهاي فرعي و ...

- ايجاد صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك جهت كاهش مشكلات توثيق واحدهاي كوچك (هم اكنون اين صندوق تشكيل شده است)

- حمايت هاي لازم جهت رفع مشكلات نقدينگي صنايع كوچك و بررسي و تصويب قوانين لازم مانند طرح كمك به اعتبارات طرحهاي زود بازده و كارآفرين

- توسعه زير ساخت هاي مورد نياز به ويژه شهرك ها و نواحي صنعتي و تامين امكانات آنها مانند آب، برق، گاز ، مخابرات و ...

- كمك به ايجاد محيط مناسب جهت فعاليت هاي صنايع كوچك براي محيط رقابتي سالم و رشد پوياي آنها

 

گستره فعاليت شركت : کل استان آذربایجان غربی

شعار سال

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی  مشاهده نتایج

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران عصر ایستا
دی ان ان