پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

مدارک مورد نياز:

  1. 1. عدم بدهی معوقه به شرکت
  2. 2. برگه تاییدیه ممیزی گاز از شرکتهای ذیصلاح برای واحدهای متقاضی انشعاب گاز

2.محاسبه هزینه های مربوطه توسط امور مالی

3. واریز فیش های مربوطه توسط متقاضی

1-4 ثبت فیش در قسمت مالی شرکت

2-4 بررسی پرونده متقاضی در قسمت حقوقی و برنامه ریزی شرکت

5. صدور معرفی نامه به ادارات ذیربط توسط امور اجرایی

6. فرآیند صدور و وصل انشعابات توسط ادارات ذیربط

مدت زمان انجام فرآیند:

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان