پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML

 • اخذ پايان كار از دفتر شهرك انجام شده باشد.
 • پروانه بهره برداري از طرف سازمان صنعت معدن تجارت صادر گشته باشد.
 • بدهي هاي موجود با شركت شهرك هاي صنعتي تسويه گرديده باشد.

مراحل اخذ سند مالكيت:

 • مراجعه به دفتر شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد,آخرين تغييرات و اساسنامه شركت ويا مدارك شناسايي صاحب يا صاحبان امضاء.
 • ارائه در خواست صدور سند مالكيت به دفتر شهرك.
 • اخذ صدور سند از دفتر شهرك
 • ارائه نامه سند ,دفترچه قرارداد,آخرين تغييرات و اساسنامه شركت ويا مدارك شناسايي صاحب يا صاحبان امضاء به كارشناس مربوطه.
 • اخذ استعلام از واحد مالي در خصوص بدهي قرارداد به شركت توسط كارشناس مربوطه.
 • معرفي طرف قرارداد به دفتر اسناد رسمي جهت انجام نقل و انتقال زمين واحد صنعتي
 • اخذ استعلام هاي ثبتي مانند:دارايي,بيمه,ثبت(با توجه به مستثني بودن شهرك هاي صنعتي از قانون شهر داري ها,استعلام از شهرداري نياز نمي باشد)
 • اعلام آماده بودن سند جهت امضاء و هماهنگي با نماينده شركت براي زمان حضور در دفتر خانه.
 • انتقال مالكيت زمين واحد صنعتي به طرف قرار داد.

شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان