پیوند ها

رهبر ریاست جمهوری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دولت

خدمات دولت همراه

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

Text/HTML


بازدید از ساخت وساز انجام شده توسط ناظرین شهرک و تکمیل فرم گزارش ساختمان

بررسی گزارش بازدید توسط امور اجرایی

صدور گواهی پایان کار توسط امور اجرایی و تحویل آن به متقاضی

مدارک مورد نیاز:

.1درخواست کتبی صدور گواهی پایان کار

2.ارائه گزارشات دوره ای مهندس ناظر پروژه به شرح زیر

الف-اتمام عملیات فنداسیون

ب-پایان ساخت اسکلت ساختمان ها

ج-اتمام عملیات ساختمانی بر اساس نقشه ها و ضوابط

3.استعلام از امور مالی جهت نداشتن بدهی های معوقه

4.گزارش ساختمانی ناظرین شهرکهای صنعتی

مدت زمان انجام فرآیند


شعار سال

صندق خبری حراست شهرک های صنعتی

نظرسنجی

عملکرد شرکت شهرک صنعتی آذربایجان غربی را چگونه ارزیابی می کند؟
ثبت رأی 

گالری شهرکهای صنعتی

طراحی و پیاده سازی : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان